ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» (εφεξής «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»), διοργανώνει κλήρωση στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας του λογαριασμού facebook του δικτυακού τόπου www.naftemporiki.gr (www.facebook.com/naftemporiki.gr) με έναρξη την  5η Μαρτίου 2014 και λήξη την 21η Μαρτίου 2014 . Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ www.naftemporiki.gr.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα. Από την κλήρωση αποκλείονται οι εργαζόμενοι της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και τα πρόσωπα συγγένειας α' και β' βαθμού με τους ανωτέρω εργαζομένους. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από την κλήρωση, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και ούτω καθεξής.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η προωθητική ενέργεια στα πλαίσια της οποίας θα διενεργηθεί η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω διαφημιστικών banner στο δικτυακό τόπο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ www.naftemporiki.gr, καθώς επίσης και με ειδική εφαρμογή στην σελίδα www.facebook.com/naftemporiki.gr, οι οποίες θα προτρέπουν τον ενδιαφερόμενο να κάνει like στην σελίδα facebook του Naftemporiki.gr και να εγγραφεί στο ημερήσιο newsletter του Naftemporiki.gr. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα αναφορικά με την κλήρωση ο συμμετέχων δύναται να αποστέλλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@naftemporiki.gr.

ΔΩΡΑ

Ένας νικητής θα κερδίσει ένα IPAD MINI WI FI 16GB
Η NAYTΕΜΠΟΡΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τον αριθμό και το είδος των δώρων κατά την κρίση της.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

Ο νικητής  θα αναδειχθεί κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού μεταξύ των συμμετεχόντων, η οποία θα διεξαχθεί την 21η Μαρτίου 2014. Για κάθε δώρο θα αναδειχθεί ένας μόνο νικητής.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

Μετά την κλήρωση και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών ο νικητής θα κληθεί τηλεφωνικά για την παραλαβή του δώρου και θα ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κ.λ.π.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Η παραλαβή του δώρου θα γίνεται στα γραφεία της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (οδός Λένορμαν αρ.205, Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 11:00 έως τις 15:00. Κατά την παραλαβή ο νικητής θα πρέπει να προσκομίσει και επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και αντίγραφο του ως άνω mail ειδοποίησης που έχει λάβει. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

1.     εάν η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για την παραλαβή του δώρου του, εντός της παραπάνω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα της ανάδειξης των νικητών, αποβεί άκαρπη,

2.     σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν προσέλθει για την παραλαβή του δώρου του μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα της ανάδειξης των νικητών, και

3.     εάν αρνηθεί την υπογραφή της σχετικής δήλωσης αποδοχής του δώρου.

Σε περίπτωση ακύρωσης ενός νικητή, θα επιχειρείται επικοινωνία με τους κατά σειρά επιλαχόντες. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των δώρων σε χρήματα. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Μέχρι την παράδοση των δώρων, η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δικαιούται να τα χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς. Οι νικητές δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ λόγω της χρήσης αυτής

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της συμμετοχής στην κλήρωση, να μεταβάλλει τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της κλήρωσης, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας και να τροποποιήσει γενικότερα τους όρους της κλήρωσης, καθώς και να ακυρώσει την κλήρωση, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, προβαίνοντας σε ανάλογη ανακοίνωση 24 ώρες πριν. Σε περίπτωση ακύρωσης της κλήρωσης, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ή άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

ΕΥΘΥΝΗ

Η ευθύνη της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και τη διανομή του δώρου στον νικητή, κάθε υποχρέωση της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ παύει να υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα της κλήρωσης. Επίσης η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.     Ο Συμμετέχων με τη συμμετοχή του στην κλήρωση παρέχει στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ την άδεια για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (τα «Προσωπικά Δεδομένα») που τον αφορούν, στο μέτρο και το βαθμό που είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εν λόγω κλήρωσης.

2.     Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δεν έχει το δικαίωμα περαιτέρω χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων.

3.     Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει σε όλα τα μέσα της (έντυπα και ηλεκτρονικά) το όνομα του νικητή. Ο νικητής συναινεί στη χρήση τυχόν αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ) που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραλαβής του δώρου του.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στην παρούσα κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.